[DAX] DateDiff Function

สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้เรามารู้จักสูตร DAX ที่ชื่อว่า DateDiff ของโปรแกรม Power BI กันครับ เป็นสูตรที่เกี่ยวกับการคำนวนระยะห่างของวันที่กันครับ เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ

 

โครงสร้างสูตร DateDiff

 

DATEDIFF(<ช่วงวันที่1>, <ช่วงวันที่2>, <รูปแบบการคำนวนระยะห่าง>)

 

รายละเอียดสูตร DateDiffมีดังนี้ครับ

  1. <ช่วงวันที่1> = กำหนดช่วงวันที่ 1 สำหรับใช้หาระยะห่าง
  2. <ช่วงวันที่2> = กำหนดช่วงวันที่ 2 สำหรับใช้หาระยะห่าง
  3. <รูปแบบการคำนวนระยะห่าง> = เป็นการบอกรูปแบบการคำนวนระยะห่างของสองวัน โดยสามารถเลือกได้เป็นหน่วย วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที,  เดือน, สัปดาห์,ไตรมาส, ปี

 

มาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ

จากตัวอย่างด้านบนเราจะมีข้อมูลวันที่ 1 Jan 2017 ถึง 10 Jan 2017

 


ตัวอย่างนี้เราจะหาระยะห่างเป็นหน่วยวัน ในระหว่างวันที่ 1 Jan 2017 ถึง 10 Jan 2017 เราจึงสามารถเขียนสูตร DateDiff ได้คือ DATEDIFF(MIN(Table1[Date]),MAX(Table1[Date]),DAY) ครับ

 


เมื่อใส่สูตร DateDiff แล้วจะได้ค่าเป็น 9 คือ วันที่ 1 – 10 Jan 2017 ห่างกันเป็นจำนวน 9 วันนั่นเองครับ แต่ถ้าอยากได้เป็นหน่วยอื่นๆเช่น ชั่วโมง, นาที หรือหน่วยอื่นๆ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการครับ

 

สูตร DateDiff นี้มีประโยชน์เพื่อหาระยะห่างของช่วงวันที่สองช่วงครับ เช่นแคชเชียร์นั้นก็จะมีเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จสิ้นบันทึกการทำรายการใช่ไหมครับ เราสามารถใช้สูตร DateDiff เพื่อหาเวลาการใช้งานของแต่ละรายการได้ แล้วค่อยนำมาหาค่าเฉลี่ยของเวลาการใช้งานต่อหนึ่งรายการได้ครับ หรือจะนำมาพล็อตกราฟกับช่วงเวลาเป็นชั่วโมงเช่น 1PM,2PM,… เพื่อหาค่าเวลาเฉลี่ยการใช้งานต่อหนึ่งรายการเป็นรายชั่วโมงก็ได้ครับ และหากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถพูดคุยได้ที่เพจ Ping2Share กันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปนะครับ สวัสดีครับ

No Comments

Leave a Comment